Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.

Regulamin korzystania z serwisu „karierabohatera.pl”

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorcę z serwisu „karierabohatera.pl” (dalej zwanego „Serwisem”).

  2. Serwis jest platformą internetową służącą do zamieszczania ofert pracy przez Usługobiorców będących pracodawcami funkcjonującymi w dziedzinie służby zdrowia (oferty dam pracę).

  3. Serwis prowadzony jest przez Pracujwpl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Usługodawca)
  Adres: ul. Lipińskiego 8/37 30-349 Kraków, Polska
  NIP: 6793155030
  REGON: 368077256
  KRS: 0000691973
  Tel: +48 668 358 683

  4. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Polityce ochrony danych osobowych w Pracujwpl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

  5. Usługodawca i usługobiorca w dalszej części regulaminu określani są łącznie jako Strony.

§ 2 Prawa i obowiązki stron

1. Usługobiorca składając Zamówienie oświadcza, iż wszystkie dane jakie zostaną przez niego podane w Serwisie są zgodne z prawdą. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych w Serwisie danych.

2. Usługodawca oświadcza, iż wszystkie dane jakie pozyska od Usługobiorcy będą wykorzystane wyłącznie w celu publikacji oferty w Serwisie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści oferty, pozwalających na dostosowanie zawartości i wyglądu oferty do ogólnego układu i wizerunku Serwisu.

4. Zamieszczanie ofert pracy w serwisie „karierabohatera.pl” przez Usługobiorców będących pracodawcami funkcjonującymi w dziedzinie służby zdrowia (oferty dam pracę) jest płatne. Wyjątkiem jest Oferta srebrna, która jest oferowana bezpłatnie tylko dla hospicjów i placówek publicznych. Dla prywatnych placówek, w przypadku Oferty Srebrnej, obowiązuje cena podana w § 2 ust. 6.
5. Po dodaniu oferty na stronę, umiejscawiana jest ona u góry listy ofert. O pozycji na liście ofert decyduje data dodania oferty. Późniejsze podbicia, które są wykonywane automatycznie, przesuwają ofertę na początek listy, tak jakby została właśnie dodana. Liczba podbić jest determinowana przez rodzaj oferty (srebrna, złota, platynowa).
Przykład podbić dla oferty publikowanej od 1 stycznia 2023 do 31 marca 2023:
 • Dla oferty srebrnej (1 podbicie):
  • 15 lutego 2023
 • Dla oferty złotej (5 podbić - średnio co 18 dni):
  • 16 stycznia 2023
  • 31 stycznia 2023
  • 15 lutego 2023
  • 1 marca 2023
  • 16 marca 2023
 • Dla oferty platynowej (20 podbić - średnio co 5 dni):
  • 5 stycznia 2023
  • 9 stycznia 2023
  • 14 stycznia 2023
  • 18 stycznia 2023
  • 22 stycznia 2023
  • 26 stycznia 2023
  • 31 stycznia 2023
  • 4 lutego 2023
  • 8 lutego 2023
  • 12 lutego 2023
  • 17 lutego 2023
  • 21 lutego 2023
  • 25 lutego 2023
  • 1 marca 2023
  • 6 marca 2023
  • 10 marca 2023
  • 14 marca 2023
  • 18 marca 2023
  • 23 marca 2023
  • 27 marca 2023
6. Rodzaje ofert wraz z cenami i ilością podbić:
 • Oferta srebrna (dotyczy hospicjów i placówek publicznych)
  • Bezpłatna
  • Ilość podbić: 1
 • Oferta srebrna (dotyczy placówek prywatnych):
  • Cena: 60 zł netto
  • Ilość podbić: 1
 • Oferta złota:
  • Cena: 100 zł netto
  • Ilość podbić: 5
 • Oferta platynowa:
  • Cena: 250 zł netto
  • Ilość podbić: 20
7. W przypadku bezpłatnych ofert dodanych w ramach Oferty srebrnej Usługodawca zachowuje prawo do dyskrecyjnego usunięcia oferty bezpłatnej z jakiegokolwiek powodu, bez obowiązku podania tego powodu ani możliwości reklamacji.

8. Okres publikacji oferty - 90 dni od dnia publikacji.

9. Każdy rodzaj oferty jest limitowany do 3 stanowisk i 1 lokalizacji.

10. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie w Serwisie swego logotypu.

11. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi Polityce prywatności Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności wynikających z zamówienia

12. Płatności w Serwisie dokonywane będą kartą kredytową za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu obsługującego płatność Stripe. Przetwarzanie płatności będzie podlegać warunkom i polityce prywatności Podmiotu obsługującego płatności znajdujących się https://stripe.com/en-pl/privacy . Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prawidłowość płatności dokonanej za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatność.

§ 3 Poufność

1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w poufności i nieujawnienia osobom trzecim informacji poufnych drugiej strony.

2. Dla celów świadczenia usług Serwisu informacje poufne oznaczają wszelkie informacje ujawnione przez jedną ze stron drugiej stronie w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa strony ujawniającej i które zostaną oznaczone jako informacje poufne przez stronę ujawniającą (w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne), niezależnie od formy ich przekazania.

3. Informacjami poufnymi nie są:

 1. a) informacje, które są ujawnione za uprzednią pisemną zgodą Strony, której te informacje dotyczą; lub
 2. b) informacje, które są lub staną się własnością publiczną w inny sposób niż w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez jakąkolwiek ze Stron; lub
 3. c) informacje, które muszą być ujawnione zgodnie z prawem lub wskutek wiążącej decyzji sądów lub innych organów publicznych; lub
 4. d) informacje otrzymane od osoby trzeciej, która zgodnie z prawem je dostarczyła.

4. Strony są zobowiązane do zapewnienia, że informacje poufne lub ich jakiekolwiek kopie są skutecznie chronione przed kradzieżą lub nieuprawnionym dostępem.

5. Wszelkie informacje poufne przekazane dowolnej ze Stron lub kopiowane przez nią dla celów ewentualnej przyszłej współpracy będą, w zakresie, w jakim te informacje poufne są ze swej natury możliwe do zwrotu, zwracane stronie je ujawniającej na jej żądanie, z zastrzeżeniem, że każda ze stron uprawniona jest do zachowania egzemplarza informacji poufnych do celów udokumentowania współpracy.

6. Zobowiązania do zachowania poufności ujawnionych informacji mają charakter bezterminowy do czasu, kiedy informacje te stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa strony ujawniającej, lecz nie wcześniej niż przez okres 5 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 4 Reklamacja

1. Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji względem świadczonych usług przez Serwis, z wyjątkiem ofert dodanych w ramach opcji bezpłatnej, które nie podlegają reklamacji.

2. W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia niezgodności lub wydłużenia czasu publikacji ogłoszenia o okres trwania niezgodności.

3. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu lub w formie e-mail na adres kontakt@karierabohatera.pl.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

5. Oferty dodane w ramach opcji bezpłatnej są wyłączone z procesu reklamacji i nie podlegają żadnym roszczeniom w tym zakresie.

6. Podbicie lub dodanie nowej oferty nie gwarantuje jej bezwzględnego znalezienia się na szczycie listy ofert. W równoległym czasie mogą zostać dodane oferty przez innych użytkowników strony, co może wpłynąć na pozycjonowanie ogłoszenia. Nie może to być podstawą reklamacji.

§ 5 Postanowienia końcowe

Do świadczenia usług Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.